Výzva NSA Můj klub 2023 - aktuální stav

Důležité informace k čerpání finančních prostředků z výzvy NSA pro r. 2023

Národní sportovní agentura v současné době rozesílá do datových schránek SK/TJ Rozhodnutí o poskytnutí dotace a následně daný subjekt obdrží finanční příspěvek. Níže vám předkládáme některé důležité informace, na které je nutno pamatovat při čerpání těchto finančních prostředků:

Oblasti podpory, na které se dotace vztahuje
- sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let,
- zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce příjemce realizujícího sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let v souladu s platnými a registrovanými Stanovami příjemce,
- provoz a údržba sportovních zařízení (lze čerpat, pokud ji SK-TJ uvedla v žádosti).

Kritéria stanovená k počtu vykázaných sportovců a členského příspěvku
- počet vykázaných sportovců v žádosti se stává závazným ukazatelem, za jehož splnění se považuje počet evidovaných sportovců ke dni 31. 12. 2023, a to ve výši alespoň 85 % celkového počtu v žádosti vykázaných sportovců. Při nesplnění tohoto kritéria bude žadatel povinen vrátit poměrnou část dotace dle nenaplnění počtu sportovců v Rejstříku sportu ke dni 31. 12. 2023,
- za kalendářní roky 2022 a 2023 vybírá SK/TJ od evidovaných sportovců členský příspěvek v minimální výši 100,- Kč; pro výzvu pro rok 2024 dle záměru NSA budou muset SK/TJ prokázat, že všichni členové uhradili roční členský příspěvek ve výši 200,- Kč.

Věcně způsobilé náklady
- náklady oblasti podpory,
- provoz a údržba sportovních zařízení – čerpat lze do 50% přidělené dotace,
- osobní náklady – na osobu do 50 000 Kč měsíčně, hodinová sazba DPP do 400 Kč,
- osobní náklady – čerpat lze do 70% přidělené dotace,
- trenérské služby - na osobu do 50 000 Kč měsíčně, hodinová sazba do 400 Kč.

Časová způsobilost
- od 1. 1. – 31. 12. 2023, náklady musí být uhrazeny do 31. 1. 2024.

Publicita
- příjemce je povinen informovat o poskytnutí dotace alespoň v rozsahu obecného konstatování, že činnost příjemce byla podpořena poskytovatelem, včetně loga poskytovatele na svých (obecných) internetových stránkách.

Vedení účetnictví
- příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zároveň vést úplně, průkazně a pravdivě účetnictví tak, aby způsobilé náklady hrazené z dotace byly řádně prokázány, Náklady/výdaje uplatňované v rámci dotace musí být v účetnictví sledovány odděleně. Poskytnutá dotace musí být příjemcem dotace vždy řádně vyúčtována, vypořádána a podložena prvotními účetními doklady.

Vyúčtování a vypořádání dotace
- příjemce je povinen provést vyúčtování a vypořádání dotace v souladu s tímto Rozhodnutím, a to podle pokynů Rozhodnutí. Vyúčtování dotace musí být provedeno nejpozději do 15. 2. 2024.